India Kerala pescatori

Nepal Cremazione a Kathmandu

Argentina routa 40

Cascate di Iguazu (Brasile-Argentina)

    Meduse

Tempio e teatro di Segesta (Trapani)

Cile: Carretera Austral